Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 

ROTARION Sp. z o.o. Sp. k. (ROTARION) przetwarza dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) lub zakładając konto klienta. Pola obowiązkowe są jako takie oznaczone, ponieważ zawarte w nich dane są nam niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której kontaktowali się Państwo z nami, lub założenia konta klienta. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez ROTARIONw celach statystycznych, w celach rozliczeniowych, w celach marketingowych (polegających na promowaniu i reklamowaniu usług ROTARION) oraz w celach związanych z realizacją na rzecz Użytkowników usług świadczonych przez ROTARION (w tym rozpatrywania reklamacji).

ROTARION jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

W zakresie opisanym powyżej dane osobowe podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez ROTARION informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Wykorzystywanie przez ROTARION danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych, oznacza ich wykorzystanie w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od ROTARION drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu Użytkownika o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną Usługodawcy nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

ROTARION stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Użytkowników i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności ROTARION zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. ROTARION sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu i świadczenia usług.

ROTARION zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

ROTARION zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych osobowych.

 

Przysługują Państwu następujące prawa:

prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

- do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
- do wywiązania się z prawnego obowiązku;
- z uwagi na względy interesu publicznego;
- do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

- prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana;
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu;
- nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa.
 

 

 

pixel